board, on board, aboard, abroad ใช้ต่างกันยังไง

ในคลาสเรียนโทอิคของครูพี่เล็กมีนักเรียนบางคน ยังสับสนเกี่ยวกับ board, on board, aboard, abroad ว่าใช้ต่างกันยังไง

วันนี้ครูพี่เล็กได้ทำสรุปไว้ให้อีกรอบ ลองศึกษากันนะค่ะ

ครูพี่เล็กเชื่อว่า ” ไม่มีเป้าหมายใดจะไม่สำเร็จหากเราลงมือทำอย่างสุดกำลังแล้ว ”

board, on board, aboard, abroad ใช้ต่างกันยังไง
board, on board, aboard, abroad ใช้ต่างกันยังไง
Advertisements